Prohlášení k obsahu tohoto webu

Obsah internetových stránek http://www.e-cigaretafans.eu/ je chráněn autorským právem a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění , kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek http://www.e-cigaretafans.eu/ právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb

Přebírání a publikování obsahu internetových stránek http://www.e-cigaretafans.eu/, je tedy, bez našeho souhlasu, nepřípustné.

Za e-cigareta fans
Rumlik
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah