Zákony, vyhlášky a vaping

24.3.2012 nám přistála v e-mailu zajímavá rešerše zákonů a vyhlášek, které mají co dočinění s e-kouřením. Rešerši nám zaslal uživatel z našeho fóra, kterého najdete pod uživatelským jménem DVA a tímto mu za jeho práci děkujeme. Bohužel jsem zavalen spoustou práce a tak se k jejímu zveřejnění dostávám až dnes.

Přehled předpisů souvisejících s tabákem: 
http://www.nicm.cz/legislativa-eu-tykajici-se-kontroly-tabaku

zákon 110/1997 Sb. ve znění 281/2009 Sb. s úč. k 1.1.2011 (Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů):

§ 12
Tabákové výrobky
(1) K výrobě tabákových výrobků se používají
a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,
b) látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou.
(2) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.
---------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Tabákový výrobek je výrobek, k jehož výrobě se používá tabák a látky z seznamu látek k výrobě. Vyrábí se nikotin do e-liquidů z tabáku? Ano. Je zde tedy předpoklad, že o tabákový výrobek jde. To, zda skutečně jde či nejde o tabákový výrobek může objasnit vyhláška.
---------------------------------------------------------------------------------------
§ 12
(4) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen dodržovat
požadavky stanovené jinak pro potraviny v
a) § 3 odst. 1 písm. a) a b) a § 3 odst. 3,
b) § 5,
c) § 6 odst. 1 písm. a) až c), f), j),
d) § 7 písm. a), b), c), e), f), g) a h),
e) § 10 odst. 1 písm. b) a d),
f) § 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 11 odst. 2 písm. a) a c).
---------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
4a) znamená, že výrobce musí dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost výrobku (ovšem není uvedeno, kde tyto požadavky jsou), a dodržovat ve výrobě a uvádění do oběhu technologické a hygienické požadavky.

4b) mimo jiné, znamená, že je nutno použít obaly, které znemožňují změnu obsahu bez otevření. sice lahvičky e-liquidu mají víčka s dětskou pojistkou, ovšem měly by mít takový obal, aby bylo možno zjistit, zda byl výrobek otevřen i nikoliv - tedy např. odlamovací pásek jako na minerálkách, nebo převlečnou folii přes víčko a hrdlo, apod.

4c) říká důležité věci k označování výrobku (výrobce, prodejce, typ, objemy, označení šarže,...) Poznámka: Asi není vhodné, když množství nikotinu označuje Liqua pouze jako zero, light, heavy,...)
4d) rozšiřuje 4c)
4e) uvádí, co se nesmí ... jako uvádět zboží prošlé, používat klamavé označení apod.
4f) rozšiřuje 4e).
---------------------------------------------------------------------------------------

§ 12
(5) Podnikatel uvedený v odstavci 4 je povinen
a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových
výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle zvláštního právního předpisu12) a jejich
hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem zveřejnění,
b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek
a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky,
podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Jestliže je e-liquid tabákový výrobek, pak výrobce nebo ten, kdo jej uvádí do oběhu povinen předložit (komu předkládá je dále) výčet látek, které byly při výrobě použity (včetně jejich zatřídění a hmotnostních podílů).
Používají se pro výrobu e-liquidu i látky ze seznamu látek používaných k výrobě? Ano, propylenglykol i glycerin jsou mezi povolenými látkami, ovšem jsou zatříděny např. s významem "zvlhčovače tabáku". Obsahuje e-liquid něco, co tabákový výrobek nesmí obsahovat? To nevíme, jen předpokládáme, že nikoliv. S jistotou to lze říci jen u těch e-liquidů, které projdou zkouškou na dané látky. Nutno jen si uvědomit, že zkouška jednoho e-liquidu neznamená zprávu pro všechny e-liquidy daného výrobce, ale pouze pro daný e-liquid. Nicméně, je tu povinnost mít pouze výčet látek, nemluví se tu o tom, že by to musela být zpráva z laboratoře. Vpodstatě by mělo dostačovat prohlášení výrobce o použitých látkách a jejich významu. Ale pro případné vyvracení obvinění by nebylo od věci mít alespoň nějaké laboratorní rozbory. Je zde ještě otázkou k prozkoumání, jaké dopady má, když na výrobu tabákového výrobku je použita i jiná látka, než ze seznamu 1b) a při tom není na seznamu zakázaných látek.
------------------------------------------------------------------------------
§ 12
(6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží podnikatel
uvedený v odstavci 4 vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku
a) ministerstvu, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,
b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Není třeba
--------------------------------------------------------------------------------
§ 12
(7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které podnikatel uvedený v odstavci 4 za tímto účelem takto
označí.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Není třeba
--------------------------------------------------------------------------------
§ 12
(8) Ministerstvo může podnikateli uvedenému v odstavci 4 uložit provedení jakýchkoliv jiných zkoušek u jednotlivých značek a typů tabákových výrobků za účelem vyhodnocení obsahu dalších látek vznikajících z tabákových výrobků a za účelem hodnocení účinků těchto látek na zdraví i s ohledem na jejich návykovost.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Pokud by ministerstvo uložilo udělat zkoušky u všech liquidů (a všech jejich koncentrací), bude to znamenat velké zůžení sortimentu nebo to bude vpostatě výškou nákladů likvidační
--------------------------------------------------------------------------------
§ 12
(9) Výsledky zjištěné podle odstavce 8 předloží podnikatel uvedený v odstavci 4 ministerstvu a Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které postupují podle odstavců 6 a 7.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Není třeba
--------------------------------------------------------------------------------
§ 13
Přeprava potravin a tabákových výrobků
Provozovatel potravinářského podniku, který přepravuje potraviny, a podnikatel uvedený v § 12 odst. 4, který přepravuje tabákové výrobky, jsou povinni používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti a tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy. Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Není třeba
--------------------------------------------------------------------------------
§ 17h
(1) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje požadavky stanovené pro potraviny podle § 12 odst. 4.
(2) Podnikatel, který uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede do oběhu tabák určený k orálnímu užití, nebo
b) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu tabákové výrobky, které obsahují látky zakázané vyhláškou.
(3) Podnikatel, který vyrábí tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 písm. a) použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,
b) v rozporu s § 12 odst. 5 nepředloží v termínu podle § 12 odst. 6 úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků nebo je nedoplní prohlášením, nebo
c) použije k výrobě tabákových výrobků látku nebo její množství v rozporu s § 12 odst. 1 písm. b).
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo b),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. c).
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Pokud by e-liquid byl tabákovým výrobkem, dosavadní prodej by bylo možno postihovat pokutou, na což budou jisté skupiny hodně tlačit, protože tyto pokuty by pro daný shop byly likvidační.
-------------------------------------------------------------------------------
Další zajímavá ustanovení nejsou zde nyní uvedena - ale např. § 18 stanovuje i principy odběru kontrolních vzorků, apod.
----------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------
Předpis č. 344/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) tabákovým výrobkem – výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Důležité je, že je zde uvedeno i sání (nejen kouření) a též je asi rozhodující i to, zda se k výrobě e-liquidu použije tabák - což asi ano. Obojí by pak utvrzovalo v tom, že e-liquid je tabákový výrobek. Je zde ještě jedna varianta, jak z toho ven. A to, že tabákovým výrobkem je extrahovaný nikotin. Protože extrahovaný nikotin se vyrábí z tabáku, kdežto e-liquid se vyrábí již z nikotinu, který není tabákem. Podle této definice by tedy e-liquid nebyl tabákovým výrobkem. Nelze s ním tak tedy pak nakládat ani z hlediska vyhlášky, ani z hlediska spotřební daně. Spotřební dani by pak mohl podléhat jedině extrahovaný nikotin, což je konstrukce nikoliv špatná - pokud něco danit, tak nikotin, nikoliv liquid - umožňuje to odlišit, liquidy s nikotinem a bez něj (kolek by pak byl na láhvi nikotinu, nikoliv na lahvičce e-liquidu).

Je tu ještě jeden zajímavý rozpor: Evropská unie se snaží sjednotit tabíkové problémy a spotřební daň přes všechny EU země. Ovšem SMĚRNICE RADY 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 vidí tabákové výrobky takto:
Za tabákové výrobky se považují
a) cigarety;
b) doutníky a doutníčky (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus);
▼B
1995L0059 — CS— 27.02.2010 — 003.001— 3
c) tabák ke kouření:
— jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret,
— ostatní tabák ke kouření,
jak jsou vymezeny v článcích 3 až 7.
2. Rada přijme na návrh Komise předpisy nezbytné k určení
způsobu, kterým se mají tabákové výrobky vymezit a dělit do skupin.
3. Aniž jsou dotčeny stávající předpisy Společenství, nepředjímají
definice uvedené v článcích 3 až 7 výběr systémů nebo úrovní zdanění
pro různé skupiny výrobků, na něž se odkazuje v těchto článcích.

Ovšem Směrnice Rady ovšem také hovoří o denaturovaném tabáku, čemuž by právě mohl odpovídat i extrahovaný nikotin. Ovšem denaturované tabákové výrobky mohou být osvobozeny od spotřební daně.
--------------------------------------------------------------------------------
§ 3
(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6, se uvede množství v gramech.
(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.

--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Tady nevyhoví ty e-liquidy, které mají sílu nikotinu pouze slovně
--------------------------------------------------------------------------------
§ 5
Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření
U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: "Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový".

§ 6
(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".
(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5.

--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Pokud bude e-liquid tabákový výrobek, který není určený ke kouření, pak na sobě musí mít varování (byť jiné, než výrobky ke kouření).
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb. DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY

Druh Skupina Podskupina
cigarety    
doutníky a cigarillos    
tabák tabák ke kouření cigaretový k ruční výrobě cigaret
dýmkový a lulkový
tabákový odpad
tabák šňupavý
tabák žvýkací
tabák orální
tabák ostatní
 

--------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Je dost zvláštní, že vyhláška mluví i o jiných tabákových výrobcích, než tabák, cigarty, doutník, apod. a tabulka DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb. neuvádí víc, než co je výše.
--------------------------------------------------------------------------------

Další zajímavá ustanovení nejsou zde nyní uvedena
----------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------
Zákon č. 353/2003 Sb.
(novelizován zákonem č. 217/2005 Sb.) O spotřebních daních

§ 101
Předmět daně z tabákových výrobků
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky.
(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí
cigarety, doutníky, cigarillos a tabák.
------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Z E-liquidu se nyní určitě spotřební daň neplatí. 
----------------------------------------------------------------------------------------
Další zajímavá ustanovení nejsou zde nyní uvedena
----------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------
Zákon č. 379/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí

h) škodlivým užíváním způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných návykových látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele,
i) škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění, úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztrátu zaměstnání a rodinné problémy, včetně škod ekonomických
souvisejících s užíváním těchto látek, požáry a kriminalitu,
j) protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární prevenci soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných na úrovni vlády, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků s cílem snižovat dostupnost tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež z jejich užívání plynou, a vzniklé škody mírnit,

§ 3
Tabákové výrobky[1] lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu[3], a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti[5] nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování dětí a mládeže[7]. Další omezení a zákazy prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb stanoví zvláštní právní předpis[8].
------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
Pokud by e-liquid byl tabákovým výrobkem a nedošlo-li by k úpravě tohoto zákona, nelze e-liquid prodávat přes internetové obchody. Snad jedině, kdyby šlo vždy o osobní odběr přes nějakou trafiku.
------------------------------------------------------------------------------

§ 8
§8 (1) Zakazuje se kouřit
a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,
b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení[7],
c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti[5], pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření” nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem[4], d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem[4],
e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených
psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

§8 (2) V budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno.
§8 (3) Prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně viditelným
nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření” nebo jiným obdobným způsobem.
§8 (4) Ve veřejné drážní dopravě musí být v každém vlaku zařazena alespoň polovina vozů bez prostor vyhrazených ke kouření.

§ 9
§9 (1) Na místech, kde je podle §8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem[9].
§9 (2) Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v §8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

------------------------------------------------------------------------------
Komentář DVA:
§8 (1) a) říká, kde se nesmí kouřit s výjimkou stavebně oddělených prostor určených pro kouření a které jsou při pobytu osob trvale větrány do prostor mimo budovu.
Vaping nelze kouřením nazvat, ovšem kouření evidentně napodobuje. Lze tedy říci, že vaping je něco jiného, než kouření, ovšem je s ním srovnatelné (díky obdobným projevům, nikoliv díky stejným dopadům). Vapingu je tedy je možno dát stejné zákazy jako u kouření pouze s uvedením odlišné výjimky v bodech a), c), d) a e), a to ve formulaci obdobné této: ... s výjimkou prostor k vapingu vyhrazených a oddělených od ostatních prostor alespoň 3 m (např. - chce to nějak zjistit tuto šíři) širokým pásem volného prostoru. Tyto prostory není nutno při pobytu osob trvale větrat do prostor mimo budovu,
Pak by bylo prostě na provozovateli, kde by v nekuřáckém prostoru vyznačil prostor pro vaping. Toto je třeba doplnit do bodu §8 (3).
§8 (4) by bylo vhodné doplnit o to, že ve veřejné drážní dopravě je možno nějaké sekce označit za sekce s povoleným vapingem (nyní je vaping ve vlacích povolený ve všech prostorách (asi - je to třeba ověřit). Určitě není např. vhodné povolovat vaping ve vagonech pro přepravu matek s dětmi. A je lepší vyhradit, než povolit plošně. Obdobně by bylo dobré upravit veřejnou dopravu vůbec (i letadla, lodě, a linkové a dálkové autobusy (městskou dopravu by bylo lepší držet bez vapingu - tam bývají vozy příliš přeplněné).
---------------------------------------------------------------------------------------
Další zajímavá ustanovení nejsou zde nyní uvedena
----------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------

Za e-cigareta fans
Rumlik

Vaping ve vlaku

Doplnění k vapování ve vlacích ČD: Od 1.1.2013 je Smluvními přepravními podmínkami ve vlacích a nádražních prostorách zakázáno nejen kouření, ale i "používání elektronických cigaret" :( .
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah