Workshop výboru ENVI o elektronických cigaretách

Dne 7. května 2013 proběhl v EP workshop (seminář) o elektronických cigaretách. Zazněla tam spousta informací, které se bohužel dají zařadit spíše do kategorie dezinformací a mystifikací. Jak jsem již uvedl zde, tak Dr. Konstantinos Farsalinos reagoval na toto dění článkem, který vše podstatné popisuje. Dr. Konstantinos dal eCF svolení k převzetí článku i jeho překladu a tak vám ho zde předkládám.

Zde naleznete video se záznamem onoho workshopu(pouze EN).

Zde je odkaz na originál článku.

Následuje překlad, který pro eCF zajistil Petr Mundev - pettak:

Seminář výboru ENVI o elektronických cigaretách (pořádán dne 7. května 2013): diskuse o teorii, skrývání faktů

Dokud jsem nevěděl, kdo se bude semináře účastnit, domníval jsem se, že by toto setkání mohlo být výbornou příležitostí k informování zdravotnických institucí o vědeckých důkazech, které jsou k problematice elektronických cigaret aktuálně k dispozici.

Jakmile jsem si však prohlédl program a seznam přizvaných účastníků, byl jsem si téměř jistý, že to bude ztráta času. Moje neblahé očekávání se bohužel naplnilo doslova u každého slidu všech předkládaných prezentací. S výjimkou prof. Ettera, který již provedl některé výzkumy a má k dispozici výsledky, které by mohl prezentovat (skutečné vědecké důkazy), se nikdo z ostatních účastníků žádným výzkumem v oblasti elektronických cigaret nikdy nezabýval. Byl jsem velmi překvapen neočekávaně velkým množstvím dezinformací, které byly na konferenci prezentovány. Některé příspěvky mě svým obsahem nesprávných informací doslova šokovaly - vědeckým údajům, které jsou k dispozici, se buď zcela vyhýbaly, nebo je interpretovaly v naprosto překroucené podobě.

Zástupce Evropské respirační společnosti (ERS) neřekl na úvod zhola nic. I to je ovšem výrazný pokrok oproti tiskové zprávě na téma elektronických cigaret uveřejněné touto společností minulý rok, ve které se říká, že: „Obecně vzato se ERS drží lékařské zásady primum non nocere (především neškodit) a trvá na tom, že uživatelé tabákových výrobků by neměli jeden karcinogenní produkt nahrazovat jiným…”  Rozdíl mezi tehdejším a současným názorem je ohromující. Řada otázek, které zástupce společnosti zdůraznil, již navíc byla zkoumána. Exhalacemi z e-cigaret se zabývaly již tři studie, Schripp a kolektiv provedli v tomto směru srovnání tabákových a elektronických cigaret a zaměřili se na 20 chemických látek uvolňovaných do okolního prostředí. Tabákové cigarety přitom obsahovaly všechny zkoumané látky, v elektronických cigaretách však bylo přítomno pouze 6 z nich, a to v hodnotách 2,5krát (aceton) až 50krát (acetaldehyd) nižších než v tabákových cigaretách. V roce 2012 představili Romagna, Farsalinos a kolektiv na kongresu Společnosti pro výzkum nikotinu a tabáku výsledky studie porovnávající pasivní kouření u elektronických a tabákových cigaret. Podle jejich zjištění byl obsah organických sloučenin uhlíku u elektronických cigaret 10krát nižší a toxické látky jako akrolein, toluen a polycyklické aromatické uhlohydráty zde zcela scházely. McAuley a kolektiv konstatovali, že „exhalace z elektronických cigaret nepředstavují pro lidské zdraví žádné zjevné nebezpečí.”  Zástupce Evropské respirační společnosti volá po klinických zkouškách a neinvazivních (postmarketingových) průzkumech, s čímž nelze nesouhlasit. Tento postoj ve své podstatě podporuje koncepci, na jejímž základě by elektronické cigarety měly být spotřebitelům dostupné, protože jinak by takové studie nebylo možné provádět. Skutečnost, že situace vyžaduje provedení dalších studií, však neznamená, že některá fakta neznáme již dnes.

Vystoupení prof. Pisingerové bylo velkým, nepříjemným překvapením. V jeho první části zdůraznila Pisingerová dobře známou skutečnost, že pro zjištění a popis možných následků dlouhodobého používání e-cigaret budeme potřebovat ještě několik roků a účast mnoha tisíc uživatelů. Poté však učinila několik velmi podivných prohlášení. Řekla například, že „spolu s inhalovaným aerosolem podléhají v lidských plicích změnám také původně pouze stopová množství toxinů.” Toto prohlášení však postrádá smysl. Žádné změny v plicích (pokud k nim vůbec dochází) nemohou zvýšit množství toxinů (a pokud ano, musíme odmítnout platnost teorie relativity). Pisingerová chtěla pravděpodobně říci něco zcela jiného. Své názory následně podložila několika nešťastně zvolnými obrázky (pokud mělo jít o vtip, nepochopil jsem -různorodé označování obsahu nikotinu není samo o sobě nijak nebezpečné a vyskytuje se i u tabákových cigaret, neboť úřady stále přijímají metodu ISO pro stanovení obsahu nikotinu v cigaretovém dýmu), aby závěrem odkázala na zprávy o problematické bezpečnosti elektronických cigaret. Doslova zmínila „rostoucí počet negativních událostí, z nichž mnohé měly příčinnou souvislost”, přičemž, jak uvedla, vychází z údajů FDA. FDA však od roku 2008 obdržela hlášení o 47 nebezpečných případech, z nichž bylo pouze 8 vážných (to vše za 4 roky). Autoři zprávy, ze které Pisingerová vychází, mimo jiné poznamenávají: „Významnou skutečností zůstává, že mezi používáním elektronických cigaret a výskytem zdraví nebezpečných situací není nutně žádná příčinná souvislost, jelikož některé z těchto situací mohly souviset s již dříve existujícími okolnostmi, nebo k nim došlo z důvodů, které nebyly oznámeny.” Prof. Pisingerová však tvrdí pravý opak. Zajímavé… Závěrem svého vystoupení potom řekla, že přestat kouřit je možné a představila diagram, který se odvykání kouření vůbec netýkal. Rozdílné procento kuřáků v populaci v roce 1950 a v roce 2010 není informace o odvykání kouření, ale mnohem spíše o menším počtu lidí, kteří s kouřením vůbec začnou. Prof. Pisingerová si přesto myslí, že 25 % podíl kuřáků v běžné populaci není významné číslo, a že by těmto lidem neměly být nabízeny výrobky snižující nebezpečí, která souvisí s užíváním tabáku.

Proti výše uvedenému vynikla prezentace prof. Ettera, byla však v nepřátelském prostředí na zasedání výboru ENVI čestnou výjimkou.

Téměř všichni přizvaní účastníci vyjádřili své obavy z „neznámého”, přitom však zcela ignorovali již dávno dostupné údaje o složkách náplní (liquidů) do e-cigaret a produkované páry. Nikdo ani slovem nezmínil chemické a toxikologické studie, které prokazují, že elektronické cigarety (bez ohledu na jejich výrobní kvalitu) jsou ve srovnání s tabákem mnohem méně nebezpečné. Jen v Řecku bylo v nezávislých univerzitních laboratořích testováno přes 300 druhů liquidů, aniž by v jediném z nich byla zjištěna přítomnost nitrosaminů nebo polycyklických aromatických uhlohydrátů v množství, které by bylo možné považovat za nebezpečné. Jistě je nutné vyčkat několik let, dokud se neprojeví důsledky dlouhodobého používání, potenciál elektronických cigaret pro úspěšnou neutralizaci nepříznivých dopadů kouření na zdraví je však již dnes nepopiratelný! A aktuální zkušenosti ukazují, že i když úředníci odpovědní za zdravotnictví zavírají před skutečnými důkazy oči, soudy a soudci je neignorují.

PS: Byl jsem informován, že se někteří účastníci semináře s neskrývanou arogancí pokusili diskreditovat platnost veškerých studií, které již byly v oblasti elektronických cigaret provedeny. Musím proto poznamenat, že ve vědecké komunitě se ti, kteří neuspěli jako průkopníci v některé z oblastí výzkumu, běžně snaží kritizovat jiné, kteří na stejném poli dosáhli úspěchů. Namísto dalších komentářů a diskusí o pochybných informacích bych těmto jedincům doporučil, aby si začali uvědomovat hlavní etické otázky, skrývající se za snahou zakázat používání výrobků, které se (až dosud) ukazují být mnohem bezpečnější alternativou ke kouření.      
 

Za e-cigareta fans
Rumlik
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah